ESG a udržitelnost

Udržitelnost
Ve společnosti DEMONTA Trade SE (stejně jako ve všech společnostech s ní kapitálově
propojených) si plně uvědomujeme, že úspěch našeho podnikání je úzce spjatý s přístupem k
ochraně životního prostředí a podporou principů udržitelného rozvoje. Jako přední hráč v
oblasti recyklace kovů a jako první recyklační skupina společností, jež v České republice
úspěšně provozuje přepravu komunálního odpadu po železnici do ZEVO Brno, jsme
dlouhodobě zavázáni k aktivnímu příspěvku v rámci oběhového hospodářství. V této kapitole
se dále zaměříme na klíčové aspekty našeho přístupu k udržitelnosti.

Recyklace a optimalizace zdrojů
Základem našeho podnikání je recyklace kovového odpadu, odpadu z neželezných kovů a
jiných druhů odpadů a materiálů. Jsme aktivní součástí systému zpětného odběru a
následného zpracování sebraných materiálů (např. použitých kávových kapslí či
elektroodpadu), významně přispíváme k maximálnímu možnému využití druhotných surovin,
ke snižování spotřeby primárních zdrojů a vznikajících emisí CO2, spojených s jejich těžbou
a zpracováním. Veškerý zpracovaný materiál vracíme zpět do výrobních cyklů, čímž
podporujeme principy oběhového hospodářství.

Inovace a efektivita
Investice do nových technologií a zefektivnění výrobních procesů jsou dalším klíčem k
našemu udržitelnému rozvoji. Pořízení nových, energeticky úsporných strojních zařízení
(např. drtící a separační linka na lehký kovový odpad a autovraky ve společnosti Metalšrot
Tlumačov a.s.) nejen zvyšuje naši produktivitu, ale také snižuje naši ekologickou stopu.
Dalším příkladem uplatnění aktivního přístupu k udržení kvality životního prostředí kolem
nás je instalace fotovoltaických elektráren na střechách budov v provozovnách, umožňující
snížit spotřebu energie z fosilních a jiných zdrojů a zároveň generovat čistou energii pro naše
potřeby.

Šetrné hospodaření s vodou
Vědomi si důležitosti zachování vodních zdrojů, implementujeme technologie a procesy pro
úsporu vody ve výrobě i při spotřebě. Součástí našich ekologických opatření je sběr a využití
dešťové vody, která je shromažďována v areálech a používána pro údržbu zeleně a čištění
prostor, pozornost věnujeme čištění odpadních vod a vod procházejících recyklačním
procesem kovů. Tato iniciativa nejen snižuje naši závislost na externích vodních zdrojích, ale
také přispívá k lepšímu využití dešťových vod, jejich retenci i následnému vracení do
koloběhu přírody.

Energetická soběstačnost a snížení emisí
V souladu s našim závazkem k ochraně životního prostředí jsme implementovali řadu
opatření ke snížení našich emisí. Kromě fotovoltaiky jsou instalována energeticky úsporná
osvětlení v modernizovaných budovách, zavádíme efektivní osvětlení manipulačních a
zpracovacích ploch, čímž významně snižujeme spotřebu elektrické energie. Maximální
využití železniční dopravy je dalším příkladem našeho úsilí o příspěvek ke zlepšení životního
prostředí formou snížení produkce emisí CO2, neboť železnice je v porovnání s
automobilovou dopravou k životnímu prostředí mnohem šetrnější.

Společenská odpovědnost a budoucnost
DEMONTA Trade SE se nezavazuje pouze k ekologickým cílům, ale také k podpoře našeho
okolí, ve kterém působíme. Pravidelně spolupracujeme s místními organizacemi na projektech
zaměřených na vzdělávání veřejnosti o recyklaci a udržitelnosti. Věříme, že vstřícný přístup
k ochraně životního prostředí a osvěta, spojená s podporou veřejného povědomí, jsou
zásadním prostředkem pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

S důrazem na inovace, efektivitu a společenskou odpovědnost chceme pokračovat
v následujících letech s jasnou vizí být v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti udržitelného
podnikání v odpadovém hospodářství. Naše cesta udržitelnosti je nejen o ochraně životního
prostředí, ale i o budování silné a zdravé společnosti pro budoucí generace.

Back to top: