Odpady jako surovina – Autovraky

V dnešních Hospodářských novinách vyšel dnes článek zaměřený na problematiku likvidace autovraků.

Přinášíme Vám celý tento článek i v podobě aktuality na našem webu.

Metalšrot Tlumačov a.s. provozuje drticí a separační zařízení PWH2500, vyvinuté zejména pro konečné zpracování autovraků. Roční kapacita tohoto stroje je 60 až 70 tisíc autovraků. Jde o nadčasovou technologii, určenou pro nejlepší a nejefektivnější zpracování autovraků. Doba zpracování typického autovraku od přijetí do zpracování, přes odsátí provozních kapalin, demontáž dílů určených pro další využití až po vlastní proces drcení, trvající cca 16 vteřin, dále magnetickou separaci, vzduchové třídění a následné dotřídění zbylých kovů a materiálů, je maximálně zkrácena a celý proces likvidace autovraku trvá přibližně hodinu.

Cílem takového zpracování autovraků je ochrana všech složek životního prostředí – vody, půdy a ovzduší. Ochrana vod a půdy před znečištěním zejména ropnými látkami je zajištěna nepropustnými plochami, odkanalizovanými soustavou odlučovačů ropných látek. O minimalizaci znečištění ovzduší zejména prachovými částicemi se stará soustava filtrů přímo napojená na drticí zařízení spolu s mokrým odlučovačem, kde se smáčí jemný prach.

Ekodesign moderních aut je výzvou pro všechny zpracovatele vozidel s ukončenou životností, abychom pro naši modrou planetu udrželi co nejvíce vyrobených a vytěžených materiálů v oběhu a přispěli tak k moderním trendům v odpadovém hospodářství, jako je…“

Článek Hospodářské Noviny – 17.09.2020

Drticí a separační zařízení PWH250

COMMENT
NAME
EMAIL

Back to top: